a practical look at the concept of freedom with a philosophy approach for children in early childhood

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12957/childphilo.2023.74047

Keywords:

early childhood, social studies, philosophy for children, freedom.

Abstract

Both social studies and preschool programs mention freedom as a value. However, in typical social studies curricula, the philosophical perspective is not included and no discussion takes place. In the preschool curriculum, freedom is an abstract concept, and the belief that children cannot understand abstract concepts prevails, while value studies are still limited to determining the frequency of values rather than interrogating them. As such, this  study aims to explore young children's views on the concept of freedom, how these views changed after their participation in a philosophically oriented activity, and how, consequently, the concept of freedom might be addressed in social studies on a philosophical level. The researchers used an applied qualitative study design, in which 19 children (14 boys, 5 girls) aged 5-6 years were interviewed before and after the presentation of the well-known folk tale “Rapunzel,” along with the question, “… am I free?” An exercise taken from the Philosophy for Children curriculum, "Freedom is similar to…, because…” was used in both pre and post interviews. The study used semi-structured interviews and document analysis as data collection instruments. The data obtained were subjected to descriptive and content analysis. As a result of the study, it was found that before the activity,  children tended to discuss the meaning of freedom in the context of its limits (e.g. permission, prohibition, rules), and, following the activity, in the context of positive freedoms (e.g. growth,  being independent).

Author Biographies

deniz yüceer, independent researcher

social studies

sevgi coşkun keskin, sakarya university

social studies

References

Adugit, Y. (2013). Özgürlüğün kısa tarihi. FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, (16), 63-94.

Aktan, O. & Padem, S. (.2013). İlköğretim 5.sınıf sosyal bilgiler ders kitabında kullanılan okuma metinlerinde yer alan değerler . Asya Öğretim Dergisi, 1(2) , 44-55.

Altıparmak, İ. G. (2016). The concept of curiosity in the practice of philosophy for children. Croatian Journal of Philosophy, 16 (48), 361-380.

Aral, N., & Kadan, G. (2018). 2013 Okul öncesi eğitim programının değerler eğitimi bağlamında incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(1), 113-131.

Aydemir, A., & Kalın, Ö. U. (2018). 8. Sınıf öğrencilerinin bağımsızlık, özgürlük, özgüven ve çağdaşlaşma değerlerine yönelik görüşlerinin ve algısal değişimlerinin incelenmesi. Doğu Coğrafya Dergisi, 23(40), 87-100.

Bağatır, R. (2008). Çocukta Sanatsal Yaratıcılık İle Oyun Kavramlarının İlişkilendirilmesi, Sözlü Bildiri, 3. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu (Bildiriler Kitabı), Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Bayrakdar, F. (2022). The Freedom Perception of Imprisoned Children: Ankara Case. Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice, 4(1), 53-66. doi: 10.47157/jietp.1053409

Brandt, R. (1988). On philosophy in the curriculum: A conservation with Matthew Lipman. Educational Leadership, 46 (1), 34-37.

Cemaloğlu, N. (2009). Veri toplama teknikleri: Nicel-nitel. A. Tanrıöğen (Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri (ss. 133-164). Ankara: Anı Yayıncılık.

Crain, W.C. (1985). Theories of Development. Prentice-Hall, p. 118-136. http://www.polsci.tu.ac.th/lawrence.pdf

Çelikkaya, T., & Seyhan, O. (2017). Ortaokul öğrencilerinin evrensel değerlere ilişkin algıları: metafor analizi. International Journal Of Languages’ Education And Teaching, 5(4), 958-977.

Çiftçi, N. (2003). Kohlberg'in Bilişsel Ahlak Gelişimi Teorisi: Ahlak ve Demokrasi Eğitimi . Değerler Eğitimi Dergisi , 1(1), 43-77.

Daniel, M. F. ve Auriac E. (2011). Philosophy, critical thinking and philosophy for children. Educational Philosophy and Theory, 43(5), 415-435. doi: 10.1111/j.1469-5812.2008.00483.x

Daniel, M. F., Gagnon M. ve Pettier J. C. (2012). Philosophy for children and the developmental process of dialogical critical thinking in groups of preschool children. J. A. Sutterby (Ed.), Early Education in a Global Context (ss. 159-181). UK: Emerald Group Publishing.

Direk, N. (2015). Filozof çocuk: Çocuklarla felsefe konuşmaları. İstanbul: Pan yayıncılık.

Doğan, İ. (2001). Vatandaşlık Demokrasi ve İnsan Hakları. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Doğan-Ömür, A. (2012). Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Özgürlük Kavramını Algılayışlarına İlişkin Bir Çalışma (İstanbul Örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.) Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Droit, R. (2017). Çocuklarla Felsefe Sohbetleri. Ankara: Say Yayınları.

Ekşi, H., Katılmış A. (2011). Karakter Eğitimi El Kitabı. Ankara: Nobel Yayınları

Ercan, İ. (2001). İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Ulusal ve Evrensel Değerler. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Esen, E., Soylu, Y., Siyez, D. M., & Demirgürz, G. (2017). Üniversite öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algısının toplumsal cinsiyet rolü ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi. E-International Journal of Educational Research, 8(1).

Fisher, R. (2013). Teaching thinking: Philosophical enquiry in the classroom. New York: Bloomsbury Publishing.

Gaut, B. ve Gaut M. (2012). Philosophy for young children: A practical guide. UK: Routledge.

García-Moriyón, F., Rebollo, I., & Colom, R. (2005). Evaluating philosophy for children: A meta-analysis. Thinking: The journal of philosophy for children, 17(4), 14-22.

Karakuş, N. (2015). Okul öncesi döneme hitap eden tema içerikli çizgi filmlerin değerler eğitimine katkısı yönünden değerlendirilmesi (Niloya Örneği). Değerler Eğitimi Dergisi, 13(30), 251-277.

Lam, C. M. (2012). Continuing Lipman's and Sharp's pioneering work on philosophy for children: Using Harry to foster critical thinking in Hong Kong students. Educational Research and Evaluation, 18(2), 187-203.

Lipman, M., Sharp, A. M. ve Oscanyan, F. (1977). Philosophy in the classroom. Philadelphia: Temple University Press.

Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Karasu, F. Z. (2018). İlkokul çocuklarıyla felsefe yapmak üzerine nitel bir çalışma: dördüncü sınıf örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.) Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Kennedy, D. (2013). Developing philosophical facilitation: a toolbox of philosophical moves. S. Goering, N. J. Shudak and T. E. Wartenberg (Ed.) Philosophy in Schools An Introduction for Philosophers and Teachers (ss 110-118), NewYork: Taylor and Francis Group.

Keskin, Y. (2008). Türkiye’de sosyal bilgiler öğretim programında değerler eğitimi: tarihsel gelişim, 1998 ve 2004 programlarının etkililiğinin araştırılması. (Yayınlanmamış doktora tezi.) Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Kırbaşoğlu Kılıç, L., & Eyüp, B. (2011). İlköğretim Türkçe ders kitaplarında ortaya çıkan toplumsal cinsiyet rolleri üzerine bir inceleme. ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2(3), 129-148.

Kleining, G. (1986). Das qualitative experiment. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 38(4), 724-750.

Kohlberg, L. (1958). The Development of Modes of Thinking and Choices in Years 10 to 16. Ph. D. Dissertation, University of Chicago.

Marashi, S. M. (2008). Teaching philosophy to children: A new experience in Iran. Analytic Teaching, 27(1), 12-15. doi: 10.1.1.528.3963

Mayring, P. (2011). Nitel sosyal araştırmaya giriş. (1. Baskı). (A., Gümüş, M.,S., Durgun, Çev.) Ankara: Bilgesu.McCall, C. C. (2017). Düşünmeyi Dönüştürmek: İlk ve Orta Sınıflarda Felsefi Sorgulama. Felsefi Sorgulama Topluluğu’nun Kökenleri ve Gelişimi. (Çev. Ed. K. Gülenç ve N. Petek ). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

McCall, C. C. (2017). Düşünmeyi Dönüştürmek: İlk ve Orta Sınıflarda Felsefi Sorgulama. Felsefi Sorgulama Topluluğu’nun Kökenleri ve Gelişimi. (Çev. Ed. K. Gülenç ve N. Petek ). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

MEB. (2018). İlköğretim Sosyal Bilgiler 4., 5., 6. ve 7. Sınıf Programı Öğretim Programı

ve Kılavuzu. Ankara: M.E.B Yayınları.

MEB (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara: MEB Yayınları.

Mehdiyev, G. & Tozduman Yaralı, K. (2020). Çocuklarla felsefe programının çocukların insani değerlere yönelik tutumları üzerindeki etkililiği . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (29) , 251-279 . doi: 10.35675/befdergi.683349

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis (Second edition). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.

Murris, K. (2000). Can children do philosophy?. Journal of Philosophy of Education, 34(2), 261 – 279. doi: 10.1111/1467-9752.00172

Naber, A. (2015). Qualitative experiment as a participating method in innovation research. Historical Social Research/Historische Sozialforschung, 233-257.

Orhan, M. (2021). Okul Öncesi Dönem TÜBİTAK 6 Yaş Grubu Popüler Çocuk Bilim Kitaplarında Değerlerin Ele Alınış Biçimi. Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 4, 130-156.

Oruç, C. (2010). Okul öncesi dönem çocuğunda ahlaki değerler eğitimi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 1(2), 37-60.

Ölçer, S. & Yılmaz, G. (2019). Çocuklarda Özerklik Algısı İle Öğretmenlerin Özerkliği Etkileyen Faktörler ve Geliştirmeye Yönelik Stratejilere İlişkin Görüşleri . Journal Of Awareness, 4(1) , 153-176 . Doı: 10.26809/Joa.4.013

Pohoata, G. ve Petrescu, C. (2013). Is there a philosophy for children?. Euromentor, 4 (3), 7-12.

Robinson, S., & Mendelson, A. L. (2012). A qualitative experiment: Research on mediated meaning construction using a hybrid approach. Journal of Mixed Methods Research, 6(4), 332-347.Rokeach, M. (1979). Understanding Human Values Individual and Societal. New York: The Free Press.

Rokeach, M. (1979). Understanding human values ındividual and societal. New York: The Free Press.

Rousseau, J. J. (2004). İnsanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı. (Çev. Ü. Oskay). İstanbul: Say Yayınları.

Säre, E., Luik, P. and Tulviste, T. (2016). İmproving pre-schoolers’ reasoning skills using the philosophy for children programme. Trames: A Journal of the Humanities and Social Sciences, 20(3), 273-295. doi: 10.3176/tr.2016.3.03.

Schwartz, S. H. (1992).Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances In Experımental Socıal Psychology, 25, 1-65.

Seefeldt, C., Castle, S., & Falconer, R. C. (2015). Okul öncesi/ilkokul çocukları için sosyal bilgiler öğretimi (D. Yüceer, S. C. Keskin Çev.). Ed. S. Coşkun Keskin. Düşünme ve kavram oluşturma, 111-138.

Tepe, H. (2013). Unesco verileri ışığında dünyada çocuklar için felsefe. B. Çotuksöken ve H. Tepe (Ed.), Çocuklar için Felsefe Eğitimi. (ss.101-108). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.

Toy, İ., Uzunöz, A., Aktepe, V., & Meydan, A. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının özgürlük değerine ilişkin metafor algılarının incelenmesi. Route Educational and Social Science Journal, 7(1), 654-677.

Töle, M. H. (2005). Immanuel Kant'ta özgürlük ve sorumluluk ilişkisi (Master's thesis).

Timuçin, A. (2002). Felsefe sözlüğü. İstanbul: Bulut Yayınları.

UNESCO. (2007). Philosophy A School of Freedom: Teaching Philosophy and Learning to Philosophize; Status and Prospectus. Erişim adresi: https://unesdoc.unesco.org/images/0015/001541/154173e.pdf

Valitalo, R., Juuso, H. and Sutinen, A. (2016). Philosophy for children as an educational practice. Study Philosophy Education, 35, 79-92. doi: 0.1007/s11217-015-9471-6

Vansieleghem, N., Kennedy, D. (2011). What is philosophy for children, what is philosophy with children- after Matthew Lipman?. Journal of Philosophy of Education, 45 (2), 171-176. Doi: 10.1111/j.1467-9752.2011.00801.x

Yeşil, R., & Aydın, D. (2007). Demokratik değerlerin eğitiminde yöntem ve zamanlama. TSA, 11(2), 65-84.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

https://www.filmmodu13.com/tangled-hd-turkce-dublaj-fhd-film-izle

Downloads

Published

2023-05-30

How to Cite

yüceer, deniz, & coşkun keskin, sevgi. (2023). a practical look at the concept of freedom with a philosophy approach for children in early childhood. Childhood & Philosophy, 19, 01–31. https://doi.org/10.12957/childphilo.2023.74047

Issue

Section

researches / experiences