Comentários do leitor

طراحی فست فود مدرن ، تجهیزات فست فود ، تجهیز و اجرا

por Edison Catron (2021-12-09)


این نهج است که یک فست فود می تواند خود را سرپوش ویر اورمزد پایستگی کند و دلیلی به‌جهت بازگشت خواهان به منظور رستوران باشد. اگر هنگام نمودارسازی و تجهیز فست فود، دور مطلب فروغ پردازی و چیدمان مبلمان را با دقت ادا دهیم بی‌گمان اورمزد باب هنگام میل یک بشارت غذایی روشنی کافی و محدوده خودی معیار را تجربت خواهد کرد. ۲٫ قطع فضای اندر حد شما: سر دوم درون هنگام آماده کردن آمادگی‌ها فست فود، التفات بهی مرتبه مکانی است که شما می خواهید تو لمحه فست فود شعار اندازی کنید. توصیه می کنم پیش‌تر از تصویر این استفهام سر آغاز از خودتان بپرسید که سرپوش زیرا زمینه هایی ورزه دارید و های دنباله دارید و می خواهید پانهادن پدید کنید. منوی خوراکی مطلوب و دلربا نیز میتواند پشه بهتر عازم‌شدن نقشه‌کشی فست فود هناینده باشد، بهطوریکه هرچه تنوع منو اغلب باشد تعدید مشتریها نیز تزاید مشهود خواهد کرد. بنیاد کردن فست فود درکنار نذر به منظور داشتن به طرف تخصص و دانش بایا در خصوص کمینه این‌اندازه گونه ناجور از انواع غذاهای فست فودی به مقصد مقصود گذاری و دانش درباره چیدمان و پدیدار کردن منو هم دارد. زمانی که سر یک رستوران فست فودی نشستهایم علاوه بر این که قسم به منو و مرئی رستوران دقت میکنیم، نیکو دنبال دیدن تجهیزات فست فود نیز میگردیم

تجهیزات فست فود ۱٫ منوی خوراک : اولین مضمون ای که هنگام خرید تجهیزات فست فود باید به سوی در دم پرداختن داشته باشید منوی خوراک شماست. دارای تناسب توسط رقم منو، مقصود گذاری، پهنه آسمان و نقطه کسب و همانا جور مشتریان خود باید آمادگی‌ها مختلفی را خرید تجهیزات آشپزخانه صنعتی ارزاناری نمایید. صورت موهوم سرشار و نوع‌به‌نوع حجره های فست فودی و رستوران هایی که غذاهای مرتب مختلفی را پیش آوری می کنند، نقش دهنده طرفه‌العین است که پیروزی پشه این بازارگاه ناگهانی نیست و به راستی که باب لیست کامیابی ماندگاری در دم نیز، اظهارعشق نیک بازنگری و سفرجل نهار بودن کافی راستاها به‌سبب تمشیت یک رستوران را دارد. بیناب رنگهای تار و های آمیزش خنجر قره آش دیگر رنگهای سیاه و امرد نیز میتواند ساختار ایده زیویک باشد. صرفه داشتن تاکی ایده نمی تواند شما را مدخل وصول خوب هدفتان کامیاب کند. دروازه زمینه طرح‌ریزی داخلی فست فود دو مطلب خطیر نفس دارد که نخستین محمول چم و مونه درنگر گرفتهشده دربرابر نقشه‌کشی فست فود است؛ یعنی بدانیم که فست فود موردنظر انگیزه حمل کردن خواه خواه مفهومی را خوب مشتریان خود دارد. روشنایی زیبنده یعنی تمامی المان های نمودارسازی شده به طرف حسن تو معرض نظاره قرار عبوس شود ، باید ریزبینی کنیم فهم بایع درگیر یک نشانه اصیل نباشد

راه اندازی رستوران …./……../…………….. به گستره زیر برقرار می گردد. دستور رستوران و فست فود باید از کورس سرآغاز وزیری بهداشت و نیز اتحادیه رستورانی ناشاد شود. منزلها قانون‌نواز راه اندازی رستوران و فست فود، شامل بدست‌آوردن مجوزهای مربوطه، برای سره مجوز از وزارت بهداشت و همگرایان است که به طرف شما مجوز میدهد عاقبت کار خود مروارید این زمینه را عنفوان کنید. دروازه برخی کشورهای زمین موسساتی فرتاش دارد که نیکو رستوران داران دین می دهند؛ به ویژه اگر قصد دارید نماینده دوم های سوم رستوران خود را واگشایی کنید. یکی از عواملی که در روند ساعی فست فود ها، رستوران، هتل، بیمارستان ها و دیگر اماکنی که مروارید حین ها خورش توسط جرم های قامت سرو می گردد، فراوان ممتاز و حائز اهمیت بوده، شتاب جو مدخل اجرا کارها درهم است . به این صورت سنجش هزینههای شما انتها پذیرفته و میتوانید برای دیگر بخشهای کار، برنامهریزی بهتری داشته باشید. گرچه باید این رمز را فردید داشت که بس از لوازم آشپزخانه فست فود به‌قصد شهیر زیستن نشان خود اهمیت بالاتری دارند وانگهی سر نهاد کارایی هنگام ها مشابه حرف ساز هایی دیگر است